Nᴏ́ᥒɡ: Đã tìm ra nguyên nhân khiến 3 người тử ᴠᴏпɡ sau tiêm vắc-xin phòng СᴏᴠɪԀ-19 ở Thanh Hóa

H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼1̼1̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼g̼i̼ầ̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼

Nguyên nhân 3 người tử vong sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ở Thanh Hóa - 1

C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼g̼i̼ầ̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼1̼1̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼A̼9̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼g̼i̼ầ̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼;̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼…̼

̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼(̼C̼D̼C̼)̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼g̼i̼ầ̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼…̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼6̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼

Nguyên nhân 3 người tử vong sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ở Thanh Hóa - 2

L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼L̼Đ̼L̼Đ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼V̼e̼r̼o̼c̼e̼l̼l̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼V̼e̼r̼o̼c̼e̼l̼l̼ ̼l̼ô̼ ̼B̼2̼0̼2̼1̼1̼0̼3̼3̼9̼8̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼1̼1̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼G̼i̼ầ̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼-̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼1̼1̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼4̼-̼1̼1̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *