̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼P̼.̼ ̼(̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

H̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼.̼ ̼

̼H̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼o̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼b̼à̼ ̼M̼.̼T̼.̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼ ̼-̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼T̼.̼P̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

B̼ị̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼

B̼ị̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼ố̼p̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼‘̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼(̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼)̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼B̼ô̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ứ̼ ̼H̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼o̼a̼y̼ ̼h̼o̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ể̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼è̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼‘̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼’̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼‘̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼â̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼t̼ô̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ũ̼a̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼1̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼‘̼d̼ĩ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼ý̼’̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *