P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼”̼b̼ộ̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼”̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼

P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼
̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼.̼

Mộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼̼ ̼H̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼C̼ầ̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼T̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

T̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼ắ̼̼̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼ý̼̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼.̼ ̼Đ̼ế̼̼̼n̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼ô̼̼n̼g̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼đ̼ơ̼̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼v̼ì̼̼ ̼l̼ý̼̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ứ̼̼̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼̼e̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼̼ ̼H̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼v̼ă̼̼n̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼g̼ử̼̼̼i̼ ̼T̼h̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼̼̣̼c̼ ̼H̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼ủ̼̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼C̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼̼̼i̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼̼u̼ ̼t̼â̼̣̼̼p̼ ̼ô̼̼n̼g̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼l̼ê̼̼n̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

Ch̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼p̼h̼i̼ế̼̼̼u̼ ̼k̼í̼̼n̼,̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼i̼ế̼̼̼u̼ ̼đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼ý̼̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼k̼ỷ̼̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼l̼à̼̼ ̼b̼ã̼̼i̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼

̼T̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼u̼ỷ̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼,̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼̼n̼ ̼v̼i̼̣̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼̼t̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼̼̼i̼ ̼t̼ố̼̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼̼̼t̼ ̼t̼a̼̣̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼P̼h̼a̼̣̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼̼̼i̼,̼ ̼ở̼̼̼ ̼x̼ã̼̼ ̼H̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼C̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼̼,̼ ̼H̼à̼̼ ̼N̼ô̼̣̼̼i̼)̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼Đ̼ă̼̣̼̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼̼̼i̼,̼ ̼ở̼̼̼ ̼x̼ã̼̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼̣̼̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼̼,̼ ̼H̼à̼̼ ̼N̼ô̼̣̼̼i̼)̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼t̼ô̼̣̼̼i̼ ̼T̼à̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼̼̼ ̼t̼r̼á̼̼i̼ ̼p̼h̼é̼̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼̼̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼̼y̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼M̼e̼t̼h̼a̼d̼o̼n̼e̼ ̼(̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼C̼ầ̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

T̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼

K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ó̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼h̼e̼r̼o̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼̼ ̼H̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼v̼ă̼̼n̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼g̼ử̼̼̼i̼ ̼T̼h̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼̼̣̼c̼ ̼H̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼ủ̼̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼C̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼̼̼i̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼̼u̼ ̼t̼â̼̣̼̼p̼ ̼ô̼̼n̼g̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼l̼ê̼̼n̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

Ch̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼p̼h̼i̼ế̼̼̼u̼ ̼k̼í̼̼n̼,̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼i̼ế̼̼̼u̼ ̼đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼ý̼̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼k̼ỷ̼̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼l̼à̼̼ ̼b̼ã̼̼i̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼.̼

P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼m̼.̼a̼ ̼t̼.̼u̼ý̼?̼

Trụ sở Đảng uỷ, UBND, HĐND xã Hồng Phong

V̼ị̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼M̼e̼t̼h̼a̼d̼o̼n̼e̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼T̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼M̼e̼t̼h̼a̼d̼o̼n̼e̼ ̼(̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼C̼ầ̼u̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ó̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼h̼e̼r̼o̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

T̼r̼ư̼̼ớ̼̼̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼ắ̼̼̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼ý̼̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼.̼ ̼Đ̼ế̼̼̼n̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼ô̼̼n̼g̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼đ̼ơ̼̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼v̼ì̼̼ ̼l̼ý̼̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ứ̼̼̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼̼e̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼ ̼t̼ừ̼̼̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼̼ ̼H̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼v̼ă̼̼n̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼g̼ử̼̼̼i̼ ̼T̼h̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼̼̣̼c̼ ̼H̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼ủ̼̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼C̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ử̼̼̼i̼ ̼t̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼̼u̼ ̼t̼â̼̣̼̼p̼ ̼ô̼̼n̼g̼ ̼C̼ô̼̼n̼g̼ ̼l̼ê̼̼n̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼p̼h̼i̼ế̼̼̼u̼ ̼k̼í̼̼n̼,̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼i̼ế̼̼̼u̼ ̼đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼ý̼̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼k̼ỷ̼̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼l̼à̼̼ ̼b̼ã̼̼i̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼.̼

Nguồn : https://laodong.vn/phap-luat/nguyen-pho-chu-tich-xa-o-ha-noi-bi-bat-vi-tang-tru-ma-tuy-897250.ldo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *